AVG – Privacyverklaring
Stichting Oisterwijk Centraal

Datum: mei 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Stichting Oisterwijk Centraal uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Stichting Oisterwijk Centraal verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Stichting Oisterwijk Centraal levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Stichting Oisterwijk Centraal dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Stichting Oisterwijk Centraal verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Stichting Oisterwijk Centraal worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Bij het bezoeken van onze website wordt uw IP-adres opgeslagen in de logboeken en in de statistieken bij Mijndomein waar onze website wordt gehost. Dit wordt gedaan om hackers en kwaadwillenden te herkennen en af te weren. De bewaartermijn voor de logboeken is 7 dagen. De IP-adressen in de statistieken zullen bewaard blijven tot 30 dagen nadat het webhosting pakket is opgezegd bij Mijndomein door Stichting Oisterwijk Centraal.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Stichting Oisterwijk Centraal persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Stichting Oisterwijk Centraal, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, ingehuurde partijen om activiteiten uit te voeren, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Oisterwijk Centraal aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Stichting Oisterwijk Centraal zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Links

Stichting Oisterwijk Centraal kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Stichting Oisterwijk Centraal is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Stichting Oisterwijk Centraal raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Stichting Oisterwijk Centraal verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@stichtingoisterwijkcentraal.nl. Stichting Oisterwijk Centraal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Oisterwijk Centraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Oisterwijk Centraal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Oisterwijk Centraal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Oisterwijk Centraal op via info@stichtingoisterwijkcentraal.nl. Stichting Oisterwijk Centraal is als volgt te bereiken:

Adres: Gemullehoekenweg 63, 5062 CA Oisterwijk
Kamer van Koophandel: 63785307
E-mailadres: info@stichtingoisterwijkcentraal.nl

Stichting Oisterwijk Centraal kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019.